Tag Archives

One Article

ภาพบรรยากาศ : ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา

by admin 0 Comments

ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3D ทางด้านอุตสาหกรรม และผู้จัดจำหน่ายนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่าง 3D Printer จัดงาน “SolidWorks & 3D Printer in Education 2015” เปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้อง TULIP โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา ในงาน “SolidWorks & 3D Printer in Education 2015” งานสัมมนาแนะนำหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ 3 มิติ และ 3D Printer จากต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องทิศทางแนวโน้มด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในปัจจุบัน ตลอดจนอนาคต ทั้งยังจะได้ทราบถึงมุมมองของภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตให้ได้ตรงใจภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “ผลิตวิศวกรอย่างไรให้ถูกใจภาคอุตสาหกรรม” โดยรับฟังถึงความต้องการบุคลากรภาคการผลิตจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ ดังนี้

1. ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

2. คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณบูรพา ธีระโรจนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และจักรกลการเกษตร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4. คุณพิพัฒน์ ศรีธรรมรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพ และขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยรับฟังแนวทางการกำหนดหลักสูตรมาตรฐานจาก SolidWorks พร้อมแจกฟรีหลักสูตรต้นแบบ และสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการนำเสนอการประยุกต์ใช้ SolidWorks Simulation กับการเรียนการสอน CAE และยังพบกับ 3D Printer นวัตกรรมใหม่สำหรับการศึกษา พร้อมสัมผัสกับ Workshop 3D Printing ที่จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเป็นชิ้นงาน โดยมี คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015